I.            OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Zalog

Cerutova 7

1000 Ljubljana

telefon: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo@oszalog.si

domača spletna stran: https://www.oszalog.si/

 

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Andrej Krumpak, ravnatelj

Datum prve izdaje kataloga: 2007

Datum zadnje spremembe kataloga: januar 2020

Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v tajništvu šole na naslovu Cerutova 7, Ljubljana

Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije:

Andrej Krumpak, ravnatelj,

e-pošta: andrej.krumpak@oszalog.si, T.: 01/5473 232

druge pooblaščene osebe:

mag. Uroš Rozina,  pomočnik  ravnatelja, Cerutova 7, 1000 Ljubljana, e-pošta:

uros.rozina@oszalog.si, T.: 01/5473 238

Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka, Cerutova 7, 1000 Ljubljana, e-pošta:

zdenka.kisovec@oszalog.si, T.: 01/5473 – 230

II.            SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1.      ORGANIGRAM:

 

 

 

2.      DELOVNO PODROČJE:

Vzgoja in izobraževanje na področju:

 • osnovnošolskega izobraževanja

Dejavnost  menz:

 • zagotavljanje malice in kosil osnovnošolskim učencem
 • druga oskrba z jedmi

Druge dejavnosti:

 • G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
 • J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J/58/190 Drugo založništvo
 • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  rekreacije
 • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R/90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R/91.011 Dejavnost knjižnic
 • R/93.110 Obratovanje športnih objektov
 • R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti  čas.

 

3.      KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

 1. OSNOVNO ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:
  • IZOBRAŽEVANJE UČENCEV po:
   • programu osnovnošolskega izobraževanja
   • izdaja javne listine – spričevala
 2. PREKRŠKOVNI POSTOPKI po 102. členu Zakona o osnovni šoli (ZOsn) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev po:
  • členu (zagotovitev izpolnitev osnovnošolske obveznosti otroku)
  • členu (starši ne vpišejo otroka v skladu z odločbo o usmeritvi otroka v program)
  • členu (ne vpišejo otroka s posebnimi potrebami v OŠ v šolskem okolišu oziroma v skladu z odločbo o usmeritvi)

 

4.      PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

 1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

 

 1. Zakoni, pravilniki in interna pravila:
  • Zakon o zavodih
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
  • Zakon o šolski inšpekciji
  • Zakon o delovnih razmerjih  Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
  • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
  • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
  • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
  • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
  • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
  • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN)
  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok  Zakon o knjižničarstvu
  • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
  • Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
  • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
  • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
  • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  • Pravilnik o publikaciji v OŠ
  • Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
  • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
  • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
  • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
  • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
  • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
  • Pravilnik o financiranju šole v naravi
  • Zakon o računovodstvu
  • Pravilnik o merilih ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
  • Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
  • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
  • Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)
  • Pravilnik o šolski prehrani OŠ Zalog
  • Vzgojni načrt OŠ Zalog
 2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
  • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (ob izdaji kataloga za šolsko leto 2006/2007, nato pa do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto)
  • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (ob izdaji kataloga za šolsko leto 2007/2008, nato pa vsak 30. september za vsako preteklo šolsko leto)
  • Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (ob izdaji kataloga za šolsko leto 2008/2009, nato pa do vsakega 28. februarja za tekoče šolsko leto)
  • Letno poročilo – bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov (ob izdaji kataloga za koledarsko leto 2009, nato pa do vsakega 28. februarja za preteklo koledarsko leto)

 

 1. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod:
 • zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco

 

 1. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 1. Seznam posameznih dokumentov kot drugih informacij javnega značaja
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov – Katalog zbirk osebnih podatkov
 • Letni delovni načrt zavoda tekočega š. l.
 • Publikacija zavoda za tekoče š. l. – Letna bilanca zavoda za tekoče leto
 • Letno poročilo o delu za tekoče š. l.
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest zavoda
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
 • Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov
 • Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 • Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
 • Pravilnik o številu in hrambi žigov zavoda
 • Pravilnik o hišnem redu
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu

 

5.      OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  ZAVODA

 

 1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se (preko državnega registra predpisov) nahajajo informacije javnega značaja:
 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox ali drugi ustrezajoči brskalnik

 

 1. Opis »fizičnega« dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:

 

 • na naslovu zavoda: Cerutova 7, 1000 Ljubljana
 • v času uradnih ur:
  • za starše in druge obiskovalce: vsak dan med 7.30 in 10.00 ter med 12.00 in 13.00
 • za učence: vsak dan med 12.00 in 13.00
 • v sobi št. 11/medetaža, uprava
 • pri osebi, pooblaščeni za sprejem vloge: Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka šole
 1. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami (v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja):
 • v zgradbi na naslovu Cerutova 7, v pritličju (ob recepciji) omogočimo vpogled v dokument z informacijo javnega značaja
 1. Opis delnega dostopa:
  • v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

6.      STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 • stroškovnik posredovanja informacije javnega značaja je objavljen kot PRILOGA tega kataloga na spletni strani zavoda: http://www.oszalog.si
 • cenik za ponovno uporabo informacij je zajet v stroškovniku

 

PRILOGA:

 • Stroškovnik za posredovanje informacije javnega značaja