Delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole.

Prepoznavanje nadarjenih poteka po treh stopnja:

  1. stopnja: Opazovanje in nominacija potencialno nadarjenih učencev
  2. stopnja: Razvijanje potenciala
  3. stopnja: Identifikacija nadarjenih

Za identifikacijo se v skladu z opredelitvijo nadarjenosti uporablja podatke, pridobljene z različnimi vrstami psihodiagnostičnih instrumentov za merjenje inteligentnosti in ustvarjalnosti (bodisi skupinskih ali individualnih), podatke o učni uspešnosti pri različnih predmetih, o rezultatih ocenjevalnih lestvic za učitelje, informacije o dosežkih v različnih aktivnosti (tekmovanja, razstave, nastopi…) ter druge informacije iz mape dosežkov nominiranega učenca.

Ob zaključku procesa identifikacije šola izda Poročilo o prepoznani nadarjenosti. Učencu in njegovim staršem poročilo izroči razrednik, priporoča se tudi prisotnost šolskega svetovalnega delavca in koordinatorja. Poročilo mora vključevati informacijo o prepoznanih področjih nadarjenosti oz. talentiranosti.

 

NA STRAN SVETOVALNE SLUŽBE