O šolski knjižnici …

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter v okviru vzgojno-izobraževalnega dela zavoda v skladu z možnostmi izvaja knjižnično informacijska znanja. V knjižnici imamo okoli 17.000 enot knjižničnega gradiva (knjige, revije, multimedijsko gradivo …), ki je namenjeno učencem in strokovnim delavcem šole. Knjižnica izvaja tudi vse aktivnosti, povezane z izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

Urnik za izposojo gradiva za učence se določi na začetku vsakokratnega šolskega leta.

Knjižnica je od januarja 2012 aktivno vključena v sistem COBISS, njeno delovanje pa je določeno s pravili Knjižničnega reda knjižnice Osnovne šole Zalog.

Vse informacije v zvezi s knjižnico, njenim delovanjem in aktivnostmi so učencem in staršem OŠ Zalog na razpolago v spletni učilnici Šolska knjižnica v Teamsu.

Kontakt:

– telefon: 01/3209-307

– elektronska pošta: jerneja.stovicek@oszalog.si

– klepetalnica v okviru Teamsa

Anketa