MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) določa enotno ceno malice, ki za šol. leto 2014/2015 znaša 0,80 € dnevno na učenca.

Za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Upravičenci do subvencije za malico oz. kosilo so tisti učenci, ki so prijavljeni na malico/kosilo in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do subvencije. Po novem staršem ni več potrebno oddajati vloge na CSD (Center za socialno delo) za uveljavljanje subvencije, saj bo šola te podatke pridobila na podlagi izmenjave podatkov med MIZŠ in pristojnimi CSD-ji. Šole bodo upoštevale podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti le v primeru, če družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in ki izhajajo iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku) ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in ki izhajajo iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku) ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

V primeru, da ima učenec subvencionirano malico/kosilo, starši pa ne javite odsotnosti učenca po navodilih (pravilnik šolske prehrane, publikacija OŠ Zalog) starši sami plačate polno ceno obroka.

Odjava malice, kosila in popoldanske malice se obračuna na položnici za tekoči mesec, ki jo po pošti prejmete do konca naslednjega meseca.

Vodenje šolske prehrane – kosila

Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, le-to z elektronskim ključkom prevzamejo v šolski kuhinji. Učenci so dolžni prinašati elektronski ključek s seboj, saj le z njim lahko prevzamejo kosilo.

Učenci prvih razredov dobijo elektronski ključek, če so prijavljeni na kosilo. Ključke v tajništvu šole prevzameta in zanje ustrezno skrbita razredničarki.

V primeru, da učenec ključek izgubi, lahko novega prevzame v tajništvu šole. Nov ključek je plačljiv. Učenec zanj plača 3,05 €.