Spoštovani starši, 

skladno z Zakonom o osnovni šoli in navodili MIZŠ bomo tudi v prihodnjem šolskem letu nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v okviru razširjenega programa v 4., 5. in 6. razredu. Te predmete vpiše učenec v svoj predmetnik prostovoljno.  

POMEMBNO: Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

Na šoli bomo učencem 4.5. in 6. razredov ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: 

 • DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA(2 uri tedensko)
 • RAČUNALNIŠTVO(1 ura tedensko)
 • UMETNOST(1 ura tedensko)

V primeru, da se učenec odloči za obiskovanje enega od zgoraj naštetih neobveznih izbirnih predmetov, bo poleg vseh rednih ur pouka obiskoval dodatno še 1 ali 2 uri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. 

 

NEKAJ INFORMACIJ O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH: 

 • Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 • Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete, pač pa bodo na urniku po končanem obvezneprogramu (predvidoma v času podaljšanega bivanja) ali pred njim (predura). 
 • Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v izbranem šolskem letu. 
 • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpisujejo v spričevalo. 
 • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. 
 • Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 12 učencev v skupini (število možnih skupin je za šolo določeno skladno s predpisanimi normativi). 

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na razredničarko.

 

IZVLEČKI IZ UČNIH NAČRTOV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

TUJI JEZIK NEMŠČINA (4.- 6. r.) 

Učenje: na začetni stopnji se učenci učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog in podobno. Učne vsebine so ustrezne starosti učencev ter se nadgrajujejo in usklajujejo z vsebinami drugih predmetov v predmetniku. V ospredju so interaktivne dejavnosti, učitelj se omejuje na tvorjenje preprostega besedila na podlagi kratkega opisa ob slikovnem ponazorilu. Tudi pisanje se omeji le na zapis posameznih preprostih besednih zvez in stavkov. 

Vsebina in cilji za 4. razred: učenci razumejo najbolj pogosta navodila pri pouku, preprost opis oseb, opis predmetov in kratka sporočila, kot so npr.: voščilo, pozdrav in preprosta vprašanja. Učenci v pogovoru pozdravijo in odzdravijo ter se zahvalijo, črkujejo svoje ime in naslov. Odgovarjajo na preprosta vprašanja in jih znajo tudi postaviti. Deklamirajo ali zapojejo pesem, izštevanko. Na preprost način predstavijo sebe in druge (ime, kraj, starost, telefonsko številko). Spoznajo besedni zaklad svoje okolice in barve, števila do 20 ter dneve v tednu. Učenci prepišejo preproste besede in kratke povedi. 

V 5. razredu bodo učenci nagrajevali vsebine iz 4. razreda. Obravnavali bodo živali in povedali, kakšne so ter kaj vse počnejo, opisovali bodo člane družine ter njihove prostočasne dejavnosti, obravnavali hišo oziroma stanovanje, naštevali dejavnosti v šoli (urnik, šolski predmeti, aktivnosti…), najljubšo hrano in pijačo, števila do 1000… 

V 6. razredu se bodo teme navezovale na snov iz 4. in 5. razreda ter ustrezno razširile na besedišče iz širše okolice učencev ter kompleksnejše slovnične strukture. 

 

 

RAČUNALNIŠTVO (4.- 6. r.) 

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo?  

Ker lahko učenci pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko- komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. V 4., 5. in 6. razredu bodo učenci:  

 • najprej spoznali kako računalnik sploh deluje in kako si lahko z  njim pomagamo pri reševanju različnih problemov;  
 • se naučili pravilne in predvsem varne uporabe interneta in spletne pošte;  
 • se seznanili z varovanjem in izdajanjem osebnih podatkov (gesel);  
 • spoznali spletni bonton pri komuniciranju;  
 • dali velik poudarek varni uporabi interneta.  
 • pridobivanju znanja skozi igro s pomočjo elektronskega gradiva 

 

 

UMETNOST – LIKOVNA USTVARJALNOST (4.- 6. r.) 

Predmet umetnost in z njim povezane učenčeve aktivnosti kulturno-umetnostno vzgajajo učenca za kakovostno preživljanje prostega časa.  Ustvarjanje učencu pomeni sprostitev in ugodno počutje.  

Pri predmetu umetnost učenci: 

 • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote, 
 • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji, 
 • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,
 • besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,  
 • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

Učenci že znane likovne prvine (črta, pika ploskev, barva…) oblikujejo v nove skladne celote in jih povezujejo z izbrano temo. Sami ugotavljajo, da z likovnimi materiali in orodji lahko ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo. Motivi narave so rdeča nit, ki povezuje likovna dela od preprostih elementov do bolj zahtevnih stvaritev. Naravo prikažejo z različnimi likovnimi elementi in ugotavljajo, da se ti elementi lahko uporabijo tudi na drugi področjih umetnosti ( gledališka scena, dekoracija uporabnih izdelkov, plakati…) Pri predmetu si bomo ogledali likovna dela umetnikov, katera bodo učenci znali besedno opisati. Naučili se bodo ločiti med likovno tehniko, likovnim motivom in likovno nalogo. Likovno znanje bodo pridobivali pri pouku in ob obisku aktualne razstave.