Po 51. členu Zakona o osnovni šoli lahko učenec v osnovni šoli pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika ter status perspektivnega ali vrhunskega umetnika. Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega odstavka se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz pisnega dogovora, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu lahko status tudi miruje. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

Pravila in obrazci: