Zavod osnovne šole Zalog je na seji Sveta šole 25. 10. 2005 sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada. 24. 12. 2021 je sprejel nova Pravila šolskega sklada Osnovne šole Zalog in Kriterije za dodelitev subvencije.

 

DELOVANJE

Šolski sklad ima glede na Pravilnik o delovanju Šolskega sklada  in Kriterije za dodelitev subvencije oblikovane osnovne kriterije in pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje nadstandardnih in ostalih dejavnosti.

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku.

Vloge za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti se oddajajo vsaj 30 dni pred izvedbo določene dejavnosti. 

O posameznih vlogah Upravni odbor Šolskega sklada odloča na sestankih odbora ali preko korespondenčnih sej.

Obrazec za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada je na voljo v pisarni svetovalne delavke ali na spletni strani šole (glej spodaj).

 

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev,
  • prispevkov občanov,
  • donacij,
  • dela dohodnine,
  • drugih virov (zbiralne akcije učencev, prodaja izdelkov učencev …).

 

DONACIJA DELA DOHODNINE

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da našemu šolskemu skladu namenite del dohodnine. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za programe dela z nadarjenimi učenci in nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Donacija je zelo enostavna. Šolskemu skladu lahko namenite del dohodnine na več različnih načinov in sicer tako, da:
– Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.

– Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 75894190 in vpišete odstotek 0,3.

– Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

 

PRISPEVKE LAHKO NAKAŽETE TUDI NA:

Tekoči račun sklada: SI56 0126 1603 0663 340

Sklic za nakazilo donacij Šolskemu skladu: 00 234402

 

OBRAZCI:

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Šolski sklad – dohodnina obrazec

 

POMEMBNI DOKUMENTI:

 Pravila šolskega sklada OŠ Zalog

Kriteriji za dodelitev subvencije

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2021/2022

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2018/2019

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2017/2018

POROČILO o delovanju Šolskega sklada v š.l. 2016/2017

Poročilo o delu Šolskega sklada za šol. leto 2016-2017

Dopis staršem – 9. 9. 2016