Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 11 članov: 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja. Izmed svojih članov Svet šole izbere predsednika Sveta, ki v skladu s poslovnikom Sveta vodi in koordinira delo Sveta šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Svet šole 2016-2020

  1. predstavniki ustanovitelja: mag. Minka Jerebič, Mojca Škrinjar, Milan Bizjan;
  2. predstavniki staršev: Mojca Lahajner, Dejan Garbajs, Peter Intihar;
  3. predstavniki delavcev šole: Nadja Červič, Tatjana Krušič, Mojca Maher, Jerneja Stoviček, Ana Trdin

Predsednik Sveta šole je g. Dejan Garbajs.

Delovanje in pristojnosti Sveta šole so med drugim natančneje opredeljene v 46., 47. in 48. členu ZOFVI.